Artikel 1 Definities
1. Tamara van Vliet, waaronder handelsnaam Tamara van Vliet, gevestigd te Meteren, KvK-nummer 73309281, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden, waaronder personeel.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
6. Dienstverlener heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen indien zij dit nodig acht. De nieuwste versie van deze voorwaarden zal altijd ter beschikking worden gesteld aan klant.

Artikel 3 Aanbod
1. Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgwerkzaamheden.

Artikel 4 Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. In het aanbod op de website staat de pakketprijs van de gekozen dienst exclusief btw vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en materiaalkosten, zullen in deze prijs zijn inbegrepen. Advertentiebudgetten zullen apart worden geïncasseerd.
3. Een pakketprijs bevat enkel coaching. Wanneer overige werkzaamheden worden uitgevoerd zullen deze op basis van uurtarief worden gefactureerd naast het pakket.
4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
5. Met acceptatie van de overeenkomst ontstaat de verplichting tot betaling.
6. Diensten en producten van dienstverlener worden vooraf, dan wel in termijnen, voldaan. Dienstverlener is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan. Pas na betaling wordt een plek gereserveerd.
7. Bij advertentiebudgetten wordt voor aanvang van de werkzaamheden een betaalmethode toegevoegd aan het social media kanaal waarop promoties plaats dienen te vinden. Deze worden door het social media platform aan klant geïncasseerd.
8. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
9. In geval wordt gekozen voor betaling in termijnen worden voor termijnen na de eerste betaling maandelijks facturen verzonden. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
10. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
11. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
12. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van dienstverlener op de klant onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 5 Informatieverstrekking klant
1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.
2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Klant vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
1. Dienstverlener voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Daarnaast kan dienstverlener geen resultaten garanderen; deze zijn mede afhankelijk van andere factoren en personen in het bedrijf van klant.
2. Doordat enkele diensten van dienstverlener online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Dienstverlener stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Dienstverlener is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Dienstverlener is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
4. Annulering van een geaccepteerd aanbod door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Een overeenkomst gesloten op afstand kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten kosteloos worden geannuleerd, tenzij de werkzaamheden binnen deze 14 kalenderdagen worden uitgevoerd of de overeenkomst B2B is gesloten.
Buiten deze wettelijke bedenktijd voor particulieren gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Annulering binnen 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden van een traject resulteert in betaling van 15% van de overeengekomen kosten.
5. Een traject kent een minimale looptijd zoals aangegeven op de website. Indien klant de overeenkomst binnen deze periode wil beëindigen, blijft de volledige betalingsverplichting bestaan. Na deze looptijd wordt het traject automatisch beëindigd en kan klant kiezen voor een vervolgtraject. De websitecheck die in het pakket zit inbegrepen dient binnen de looptijd van het traject te worden ingezet, anders komt deze te vervallen. Indien de overeenkomst particulier is aangeschaft worden bij annulering de regels omtrent het consumentenrecht gevolgd. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden bij annulering direct opeisbaar, vermeerderd met een percentage van 20% van de nog openstaande sessies.
6. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder online cursussen, te ruilen en/of retourneren. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
7. Een los gesprek kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als zodanig doorberekend.

Artikel 8 Overmacht
1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals
ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
3. In geval van een B2B overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.
4. Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is dienstverlener gerechtigd de kosten die hiermee gepaard gaan in rekening te brengen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade
1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt en de schade als directe schade is aan te merken.
2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content en producten.
4. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject, online cursus, workshop of andere vorm van uitvoering van de overeenkomst.
5. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De klant bevestigt dat alle stukken die aan dienstverlener worden geleverd eigendom zijn van de klant en sluit hiermee alle aansprakelijkheid van dienstverlener omtrent rechten van derden uit.
6. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van juiste toestemming onder de AVG en overige wettelijke vereisten waar klant zich aan dient te houden bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
7. Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het worden afgekeurd van advertenties of advertentieaccounts die worden geblokkeerd.
8. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of
wanneer niet tot uitkering over wordt gegaan het bedrag dat door dienstverlener aan klant in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
9. Klant vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten, content en producten.

Artikel 10 Intellectueel eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan klant ter beschikking gestelde materialen, content en advies berusten bij dienstverlener. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie zonder voorafgaande toestemming.
2. Klant komt een onbeperkt publicatierecht toe voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken die door dienstverlener voor klant zijn gemaakt na betaling. Aangeleverde content mag niet door derden of voor andere doeleinden dan overeengekomen worden gebruikt.
3. Dienstverlener verleent de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om een online cursus, training of e-book te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
4. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 3 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
5. Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
6. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant dienstverlener toestemming beeldmateriaal uit workshops of calls te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 12 Bijzondere bepalingen online cursussen en workshops
1. Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een workshop door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan dienstverlener en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig. Beeldmateriaal waarin delen van de inhoud van de workshop zichtbaar zijn mogen enkel in beperkte mate en met naamsvermelding van dienstverlener worden gedeeld.
2. Indien het aanbod wordt aanvaard en een cursus of workshop online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de klant, die ook blijft bestaan wanneer niet de gehele cursus of workshop wordt doorlopen of gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.
3. Klant ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.
4. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus of workshop aan te
passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus of workshop aan te passen ter promotionele doeleinden.
5. Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
6. Dienstverlener is gerechtigd de inhoud van een cursus of workshop uit te breiden, te beperken of aan te passen.
7. Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Klant mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van dienstverlener. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar artikel 10 van deze voorwaarden.
8. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van dienstverlener. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
9. Tijdens deelname aan een cursus kunnen klanten onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van dienstverlener.
10. Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
11. Dienstverlener behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een cursus of workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.
12. Indien een workshop offline geen doorgang kan vinden door omstandigheden waar dienstverlener geen invloed op uit kan oefenen, is zij gerechtigd de workshop online te geven. Dit geeft klant geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13 Klachten
1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en content zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan dienstverlener. Zij streeft ernaar klachten binnen 48 uur inhoudelijk te behandelen.
2. Indien een klacht later kenbaar wordt gemaakt worden wijzigingen verwerkt op basis van uurtarief.
3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd, tenzij een wettelijke bepaling anders verplicht.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.

Algemene Voorwaarden